Loader

(English) Training

Këto janë shëmbuj të disa prej kurseve që ne mund të ofrojmë :

 • Parimet e Punës në Mënyrë të Sigurtë
 • Parimet e Menaxhimit të Sigurisë në Punë
 • Menaxhimi i Sigurisë për Menaxherët dhe Drejtuesit të nivelit të Lartë
 • Funksionimi i Sigurt i Rrotave Abrazive
 • Parimet e Kyc-Ckyc (LOTO)
 • Shëndeti dhe Higjena në Vëndin e Punës
 • Kontrolli i Punëve të Nxehta
 • Siguria dhe Lejet e Punëve të Nxehta
 • Puna e Sigurtë në Lartësi (W @ H)
 • MJEDISI – Kontrolli i Derdhjes dhe Menaxhimi i Kimikateve
 • MJEDISI – Kontrolli i Mbeturinave
 • MJEDISI – Ndotësit e Ajrit
 • Siguria nga Zjarri
 • Sindroma e Dridhjes së Dorës-Krahut dhe Ndërgjegjësimi i HAVS
 • Përdorimi i Sigurt dhe Inspektimi i Veglave Portative Elektrike
 • Teknikat e Trajtimit Manual
 • Kontrolli i Substancave të Rrezikshme për Shëndetin (COSHH)
 • 5 HAPA PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT
 • Inspektimi i Makinave dhe Automjeteve
 • Siguria Themelore Elektrike
 • Siguria në Magazinim
 • Kuptimi i Direktivës Ndërkombëtare ATEX dhe Dispozitave DSEAR (Identifikimi dhe Kontrollet e Atmosferave Eksplozive)
 • Udhëzues në Identifikimin, Interpretimin dhe Zbatimin e Direktivave të Normës Europiane të CE-Së
  Siguria në Gërmimet dhe Punët e Përgjithshme
 • Rolet dhe Përgjegjësitë e Koordinatorit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
 • Rolet dhe Përgjegjësitë e Personit Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
 • Inspektimi i Skelave
 • Anti-Ryshfeti dhe Korrupsioni
 • Trajnimi i Implementimit të Ohsas 18001 (Shëndeti dhe Siguria)
 • Trajnimi i Zbatimit të ISO:14001 (Mjedisi)
 • Trajnimi i Zbatimit të ISO: 9001 (Cilësia)
 • Vëzhgimet për Sigurinë në Punë dhe Raportimet tek Personat Kompetentë të HSE
 • Siguria e Hapësirës së Kufizuar në Punë
 • Siguria e Puneve të Nxehta dhe të Ftohta
 • Siguria e Trafikut të Zonës së Punës (për Punëtorët e Ndërtimit të Rrugëve)
 • Shkallët dhe Siguria
 • Masat Parandaluese per Rrëshkitje Pengesa & Rrëzime
 • Kuptimi i Ligjit Nr.10237 mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
 • Menaxhimi i Sigurisë në Ndërtim
 • Kanalet & Siguria e Gërmimeve
 • Menaxhimi i Sigurisë në Punimet e Naftës dhe të Gazit
 • Ndërgjegjësimi i Rrezikut në Punimet e Naftës dhe të Gazit
 • Vlerësimi i Duhur, Përzgjedhja dhe Monitorimi i Nënkontraktorëve në Shërbimet e Shëndetit dhe Sigurisë ne Punë
 • Shërbim Klienti
 • Përgjegjësia Sociale në Punë
 • Siguria në Inspektimin Teknik të Ashensorëve dhe Shkallëve Lëvizëse
 • Ndihma e Parë
Back To Top