Loader

Siguria në Gërmimet dhe Punimet e Përgjithshme të Tokës

Titulli i kursit Siguria në Gërmimet dhe Punimet e Përgjithshme të Tokës
Kohëzgjatja e kursit 1 ditë
Grupi i synuar Ky kurs është i dizajnuar për punonjësit e ndërtimit, për drejtuesit, për mbikqyrësit e punës dhe për ata që janë të përfshirë në industrinë e ndërtimit që mbikëqyrin Sistemet e Mbrojtjes së Gërmimit në vendin e punës
Përshkrimi i kursit Ky kurs jep informacion mbi kërkesat e sigurisë, shqetësimet dhe masat paraprake gjatë punës në dhe rreth gërmimeve. Pjesëmarrësit do të mësojnë të kryejnë inspektime dhe të klasifikojnë tokën përmes testimit vizual dhe manual. Do të shqyrtohen teknikat e pjerrëta, gjurmimi dhe shtrëngimi për çdo lloj klasifikimi të tokës.
Tema e kursit (e shkurtër) Identifikimi i rrezikut më të madh në një vend gërmimi
Njohja e tre metodave të mbrojtjes së punonjësve nga shpellat
Identifikimi dhe eliminimi i rreziqeve
Funksioni i një punëtori kompetent në një vend gërmimi
Klasifikimi i dheut
Pjerrtësia dhe mbështetja
Pajandroj
Back To Top