Loader
Titulli i kursit Të kuptuarit e Direktivës Ndërkombëtare ATEX dhe Rregulloreve DSEAR (Identifikimi dhe Kontrollet e Atmosferave Eksplozive)
Kohëzgjatja e kursit 2 ditë
Grupi i synuar I përshtatshëm për përdoruesit përfundimtarë’ dhe ‘prodhuesit’ të përfshirë në atmosfera potencialisht eksplozive dhe pajisjet Ex (atmosferë ekspolozive) në cdo nivel.
Përshkrimi i kursit Ky program ndihmon delegatët për të fituar një kuptim të fortë të sigurisë së pajisjeve Ex, legjislacionit aktual të sigurisë dhe kodeve të praktikës. Ai shqyrton llojet e pajisjeve të përdorura, llojet e mbrojtjes dhe mirëmbajtjen e pajisjeve në zonat e rrezikshme.
Tema e kursit (e shkurtër) Direktiva ATEX (Vështrim), Siguria e Personelit në Zonat e Rrezikuara
Prona të materialeve të ndezëshme, klasifikimi i zonës (Vështrim)
Grupimi, Klasifikimi i Temperaturës dhe Mbrojtja e Ingresit
Mbrojtja e Pajisjeve Elektrike, Mbrojtja e Pajisjeve Jo-Elektrike
Mbrojtja e Kombinuar, Shënimi i Pajisjeve, Përzgjedhja e Pajisjeve, Kategoritë & EPLs, Mbrojtja nga Flamujt Ex d,
Rritja e mbrojtjes së sigurisë Ex e, Mbrojtja e brëndshme e sigurisë Ex i
Mbrojtja me presion Ex p, Mbrojtja e kapsulave Ex m
Lloji i mbrojtjes jo-ndezës N / n Ex n, shtrëngimi kabllove
Instalimi dhe inspektimi fillestar, inspektimi dhe mirëmbajtja periodike

Back To Top