Loader

COSHH (Kontrolli i substancave të rrezikshme për shëndetin)

Titulli i kursit COSHH (Kontrolli i substancave të rrezikshme për shëndetin)
Kohëzgjatja e kursit ½ ditë
Grupi i synuar Çdokush që është i ngarkuar me vlerësimet e COSHH dhe / ose zbatimin e kontrolleve. Kjo do të përfshijë menaxherët, mbikëqyrësit dhe personelin e HSE.
Përshkrimi i kursit Me rritjen e përdorimit të kimikateve brenda shumë industrive, ky kurs do të japë njohuri themelore në lidhje me trajtimin, ruajtjen dhe përdorimin e kimikateve në vendin e punës.
Tema e kursit (e shkurtër) Substancat e rrezikshme dhe rreziku nga ekspozimi i tepërt. Udhëzimi dhe gjetja e informacionit, vlerësimet dhe planet e veprimit, kontrollet e mjaftueshme (kufinjtë e te kuptuarit, parimet e menaxhimit të mirë), Hirarkia e kontrolleve, zvogëlimi i ekspozimit nga procesi i ndryshimit dhe zëvendësimit. Zgjedhja dhe përdorimi i LEV efektiv, zgjedhja dhe përdorimi i RPE. Ekspozimi i lëkurës dhe gëlltitjes, zgjedhja dhe përdorimi i PPE.
Back To Top