Loader

Kontrolli i punëve të nxehta

Titulli i kursit Kontrolli i punëve të nxehta
Kohëzgjatja e kursit ½ ditë
Grupi i synuar Çdo person që gjatë punës së tij kryen, mbikëqyr ose ndihmon ne punë të nxehta
Përshkrimi i kursit I projektuar për të ndihmuar në disiplina të ndryshme për të zhvilluar ndërgjegjësimin dhe kuptimin e rreziqeve dhe procedurat e sigurisë që mund të ndihmojnë në promovimin e sigurisë në vendin e punës
Tema e kursit (e shkurtër) Çfarë është puna e nxehtë, llojet e ndryshme të punës së nxehtë, identifikimi i burimeve të zakonshme të karburantit dhe burimet e përbashkëta të ndezjes, përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive të çdo personi në ekipin e punës së nxehtë
Back To Top