Loader
Titulli i kursit Udhëzimi në identifikimin, interpretimin dhe zbatimin e Direktivës së CE Mark
Kohëzgjatja e kursit 1 Ditë
Grupi i synuar Ky kurs është i përshtatshëm për ata që kanë nevojë për hyrje në CE Mark, përfshirë planifikimin e përputhshmërise, sigurimin e cilësisë dhe anëtaret e ekipit të projektimit të produktit të cilët janë përgjegjes për vlerësimin e produktit, testimin, certifikimin si dhe përputhshmërinë
Përshkrimi i kursit Delegatët do të fitojnë një kuptim të mirë të çështjeve kyçe që kanë të bëjnë me etiketimin e CE Mark, nga parimet në kërkesat aktuale që duhet të përmbushen. Kjo do të përfshijë disa aftësi praktike për t’ju mundësuar zbatimin dhe menaxhimin e këtyre kërkesave brënda kompanisë tuaj.
Tema e kursit (e shkurtër) Shënimi i CE-së dhe detyrimet ligjore:
Si të identifikohen cilat direktiva zbatohen
Dokumentacioni teknik i kërkuar për të demonstruar përputhshmërinë
Vendosja e një produkti në treg Përtej Direktivave të shënjimit të Markes CE
Direktiva e përgjithshme e sigurisë së produkteve
Back To Top