Loader

Anti-Rryshfeti dhe Korrupsioni

Titulli i kursit Anti-Rryshfeti dhe Korrupsioni
Kohëzgjatja e kursit
Grupi i synuar
Përshkrimi i kursit Ky kurs do të sigurojë një kuptim të qartë të strategjive që mund të përdoren për të kapërcyer efektet negative të korrupsionit.
Të mësuarit interaktiv do të mbështesë kuptimin e pjesëmarrësve mbi temat kryesore të përpjekjeve anti-korrupsion, të tilla si ndryshimet strukturore dhe kulturore të zvogëlojnë korrupsionin dhe të krijojnë qeverisje më transparente dhe llogaridhënëse. Duke shqyrtuar praktikat më të mira te studimeve të rasteve, iniciativat anti-korrupsion dhe rolin e përpjekjeve hetimore, pjesëmarrësit do të jene të pajisur për të zhvilluar një plan veprimi kundër korrupsionit që identifikon rreziqet e korrupsionit dhe mbështetet nga bashkëpunimi ndërinstitucional dhe angazhimi i palëve të interesuara.
Tema e kursit (e shkurtër) Marrëdhënia mes kornizave rregullatore dhe korrupsionit
Ndikimi i korrupsionit në progresin social dhe ekonomik
Iniciativa inovative për të luftuar korrupsionin
Avokimi dhe ndërgjegjësimi global
Analiza e dimensioneve etike të korrupsionit
Natyra, shtrirja dhe zbutja e krimit të shënjestruar financiar
Përvojat e fundit – krijimi i agjencive anti-korrupsion
Back To Top